دارندگان ویزای موقت

میتوانند با داشتن ترجمه معتبر از گواهینامه خود ، ترجمه رسمی دادگستری و یا ناتی بدون نیاز به گرفتن گوهینامه استرالیا در طول اقامت خود رانندگی نمایید

دارندگان ویزای دائم

میتوانند بمدت شش ماه از تاریخ ورود از همان گواهینامه استفاده نمایند اما پس آن باید برای رانندگی گواهینامه ویکتوریایی داشته باشند. پس از اخد گواهینامه ویکتوریا از هیچ گواهینامه دیگری نمی توانند استفاده نمایند

برای گواهینامه های صادره از ایران

اولین مرحله تایید اصالت گواهینامه می باشد، برای این امر باید با شماره 131171 تماس گفته و وقت بگیرید

پس از تایید اصالت گواهینامه

 

:باید برای سه مرحله امتحان وقت بگیرید

برای ثبت نام و گرفتن وقت می توانید با مراجعه آنلاین به این آدرس  و یا تماس با شماره تلفن 131171 اقدام نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *